Ruta cultural en bicicleta Palma – Son Sardina – UIB, 11/6/2022, 9:30h

Bon dia,
us convidem a participar a una ruta en bicicleta organitzada per la Federación de Ingeniería sin Fronteras:

Ruta cultural en bicicleta Palma – Son Sardina – UIB

En aquesta ocasió us convidem a participar dissabte 11 de juny de 2022 a les 9:30am a una ruta en bicicleta d’aproximadament dues hores (anada i tornada), 10km entre Palma – Son Sardina i la UIB visitant les antigues ruïnes de les sèquies que proveïa la ciutat.

És un esdeveniment familiar, poden venir al·lotes i al·lots, nines i nins.

Si algú ja disposa d’experiència en portar grups ens pot donar un cop de mà a la comitiva però no és fonamental.

Dissabte 11 de juny
Hora de sortida 9:30h : Casal de Barri Can Alonso –
Carrer de Castellarnau, 4, 07004 Palma, Illes Balears

https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/bici-cultura-palma-71748299

Publicat dins de Activitats, Rutes cicloculturals | Deixa un comentari

La contaminación del aire es una causa en la muerte de una niña

THE GUARDIAN:

“La contaminación del aire es una causa en la muerte de una niña, según las conclusiones del forense en un caso histórico.

El forense dice que no reducir los niveles de contaminación a los límites legales fue factor en la muerte de Ella Kissi-Debrah, que tenía asma grave.”

Air pollution a cause in girl’s death, coroner rules in landmark case | London | The Guardian

Ella Kissi-Debrah lived within 30 metres of London’s South Circular road. Photograph: PA | theguardian.com

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

SUPORT A LA LIMITACIÓ DE VELOCITAT EN LA VIA DE CINTURASUPORT A LA LIMITACIÓ DE VELOCITAT EN LA VIA DE CINTURA

S’ha criticat amb força la proposta del Consell de reduir la velocitat màxima autoritzada en la via de cintura de Palma. Les entitats signants pensem que és el nostre deure donar suport al projecte i explicar, en la mesura que sigui possible, per què considerem beneficiosa aquesta reducció.

Hem pensat en diversos aspectes de les implicacions de la reducció de velocitat i hem intentat determinar avantatges i inconvenients de la mesura, quedant clar de manera contundent que els beneficis són molts i els desavantatges pràcticament inexistents o de molt poca rellevància.


Comencem pels avantatges:

-Des del punt de vista de la capacitat de la carretera, tots els estudis realitzats en diversos països i universitats demostren que la capacitat màxima d’una carretera s’obté a velocitats que ronden els 70 km/h. A menys velocitat la capacitat baixa pel fet que els vehicles necessiten més temps per a recórrer una distància determinada, i a major velocitat la capacitat també baixa a causa de la necessitat d’augmentar la distància de seguretat entre vehicles. L’òptim se situa aproximadament en els 70 km/h.

-En qüestió de contaminació, també tots els estudis demostren que el consum dels vehicles disminueix considerablement en rebaixar la velocitat. Almenys en el rang de velocitats usuals en autovies. Podent no donar-se el cas en el rang de velocitats molt baixes. En aquest tema també resulta que existeix una velocitat òptima que segons la mena de vehicle pot situar-se al voltant dels 50 km/h. En tot cas passar de 120 km/h a 80 km/h provoca sens dubte una reducció de la contaminació, la qual cosa suposa una disminució dels problemes sanitaris derivats dels gasos tòxics.

Seguretat. A títol d’exemple, en nou mesos des que Barcelona va començar a aplicar la limitació de velocitat en el primer cinturó a 80 quilòmetres per hora, el nombre d’accidents es va reduir en un 30%, i el de morts i de ferits greus va baixar a la meitat.Passem als inconvenients de la mesura:

Sorolls. A velocitats superiors a uns 50 km/h el soroll provocat pels vehicles és degut principalment al rodament dels pneumàtics. Aquest soroll és proporcional a la velocitat. Un cotxe a 80 km/h farà aproximadament un 30% menys de soroll que el mateix vehicle a 120 km/h. És un punt molt important a parer nostre per a la tranquil·litat i salut dels residents en les zones afectades (milers d’habitatges). Això, sense comptar la reducció de l’extensió de les zones afectades pel fet que un soroll de menor intensitat es propaga a menor distància. El mapa de soroll que acompanyem posa de manifest que la intensitat sonora que suporten els qui viuen a l’entorn de la via de cintura resulta inadmissible. És, amb diferència, per la seva extensió, la zona de major contaminació acústica de la ciutat. No oblidem que l’Agència Mediambiental Europea estima que el soroll causa 16.600 morts prematures a l’any a Europa, gairebé 32 milions d’adults sofreixen d’estrès i altres tretze milions sofreixen problemes de somni.

Temps. És cert que en recórrer la via de cintura a 80 km/h en lloc de 120 km/h, es trigarà més. Són 11 km que recorreguts a 120 km/h necessiten cinc minuts i mig, i recorreguts a 80 km/h necessiten vuit minuts i un quart. La diferència màxima és de dos minuts i tres quarts. Això en condicions ideals sense embussos ni disminució puntual de la velocitat, i per a aquell conductor que hagi de recórrer la totalitat de la via, cosa que probablement no és el cas de tots. A parer nostre la “pèrdua” de temps és de poca importància, sobretot si considerem la probabilitat de trobar menys embussos gràcies a l’augment de capacitat de pas de la via. Vegeu en els avantatges la qüestió de la capacitat de les carreteres.

El dret i la llibertat de circular a major velocitat. Efectivament la imposició d’una velocitat limitada és una nosa a la llibertat individual. També ho és la prohibició de circular a contrasentit o per l’esquerra. És el vell tema que diu a la llibertat d’uns acaba allí on ha de començar la llibertat de molts. Es limita la llibertat de circular a major velocitat que 80 km/h per a defensar la llibertat de no tenir agressions contra la tranquil·litat i la salut dels qui respiren aires contaminats i viuen envoltats de sorolls.

Satisfacció personal i percepció subjectiva de la situació. Creiem que aquesta és una qüestió subjectiva i per tant personal. No dubtem que a moltes persones els pugui semblar que a 80 km/h estan perdent molt temps, però solament és una sensació en realitat i objectivament la quantitat de temps perdut és irrellevant.En qualsevol cas, resulta cridanera la virulenta oposició a la mesura, que no fa una altra cosa que equiparar la via de cintura a vials com la M-30 madrilenya (70-90 km./h), o les rondes de Barcelona (80 km./h.).

És per això que les entitats que subscriuen aquest manifest expressen el seu suport al Consell de Mallorca davant la primera decisió positiva que ha adoptat en matèria de mobilitat. La seguretat i salut de les persones ha de ser la prioritat a l’hora de prendre les decisions polítiques.

Signants: Biciutat de Mallorca, Amics de la Terra Mallorca, GOB, Palma XXI, Plataforma Autopista Mai, Nova Energia Mobilitat, Terraferida, Vianants en Lluita.

Contacte: Mariano Reaño, Amics de la Terra Mallorca. Tel. 652437617.
APOYO A LA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD EN LA VÍA DE CINTURA

Se ha criticado con fuerza la propuesta del Consell de reducir la velocidad máxima autorizada en la vía de cintura de Palma. Las entidades firmantes pensamos que es nuestro deber apoyar el proyecto y explicar, en la medida de lo posible, por qué consideramos beneficiosa esta reducción.

Hemos pensado en diversos aspectos de las implicaciones de la reducción de velocidad y hemos intentado determinar ventajas e inconvenientes de la medida, quedando claro de forma contundente que los beneficios son muchos y las desventajas prácticamente inexistentes o de muy poca relevancia.

Empecemos por las ventajas:

-Bajo el punto de vista de la capacidad de la carretera, todos los estudios realizados en diversos países y universidades demuestran que la capacidad máxima de una carretera se obtiene a velocidades que rondan los 70 km/h. A menos velocidad la capacidad baja debido a que los vehículos necesitan más tiempo para recorrer una distancia determinada, y a mayor velocidad la capacidad también baja debido a la necesidad de aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. El óptimo se sitúa aproximadamente en los 70 km/h.

-En cuestión de contaminación, también todos los estudios demuestran que el consumo de los vehículos disminuye considerablemente al rebajar la velocidad. Al menos en el rango de velocidades usuales en autovías. Pudiendo no darse el caso en el rango de velocidades muy bajas. En este tema también resulta que existe una velocidad óptima que según el tipo de vehículo puede situarse alrededor de los 50 km/h. En todo caso pasar de 120 km/h a 80 km/h provoca sin duda alguna una reducción de la contaminación, lo que supone una disminución de los problemas sanitarios derivados de los gases tóxicos.

Ruidos. A velocidades superiores a unos 50 km/h el ruido provocado por los vehículos es debido principalmente al rodamiento de los neumáticos. Este ruido es proporcional a la velocidad. Un coche a 80 km/h hará aproximadamente un 30% menos de ruido que el mismo vehículo a 120 km/h. Es un punto muy importante a nuestro parecer para la tranquilidad y salud de los residentes en las zonas afectadas (miles de viviendas). Ello, sin contar la reducción de la extensión de las zonas afectadas debido a que un ruido de menor intensidad se propaga a menor distancia. El mapa de ruido que acompañamos pone de manifiesto que la intensidad sonora que soportan quienes viven en el entorno de la vía de cintura resulta inadmisible. Es, con diferencia, por su extensión, la zona de mayor contaminación acústica de la ciudad. No olvidemos que la Agencia Medioambiental Europea estima que el ruido causa 16.600 muertes prematuras al año en Europa, casi 32 millones de adultos sufren de estrés y otros trece millones sufren problemas de sueño.

Seguridad. A título de ejemplo, en nueve meses desde que Barcelona empezó a aplicar la limitación de velocidad en el primer cinturón a 80 kilómetros por hora, el número de accidentes se redujo en un 30%, y el de fallecidos y de heridos graves bajó a la mitad.

Pasemos a los inconvenientes de la medida:

Tiempo. Es cierto que al recorrer la vía de cintura a 80 km/h en lugar de 120 km/h, se va a tardar más. Son 11 km que recorridos a 120 km/h necesitan cinco minutos y medio, y recorridos a 80 km/h necesitan ocho minutos y un cuarto. La diferencia máxima es de dos minutos y tres cuartos. Esto en condiciones ideales sin atascos ni disminución puntual de la velocidad, y para aquel conductor que tenga que recorrer la totalidad de la vía, cosa que probablemente no es el caso de todos. A nuestro parecer la “pérdida” de tiempo es de poca importancia, sobre todo si consideramos la probabilidad de encontrar menos atascos gracias al aumento de capacidad de paso de la vía. Vease en las ventajas la cuestión de la capacidad de las carreteras.

El derecho y la libertad de circular a mayor velocidad. Efectivamente la imposición de una velocidad limitada es un estorbo a la libertad individual. También lo es la prohibición de circular a contrasentido o por la izquierda. Es el viejo tema que dice que la libertad de unos acaba allí donde ha de empezar la libertad de muchos. Se limita la libertad de circular a mayor velocidad que 80 km/h para defender la libertad de no tener agresiones contra la tranquilidad y la salud de quienes respiran aires contaminados y viven rodeados de ruidos.

Satisfacción personal y percepción subjetiva de la situación. Creemos que esta es una cuestión subjetiva y por tanto personal. No dudamos que a muchas personas les pueda parecer que a 80 km/h están perdiendo mucho tiempo, pero solamente es una sensación en realidad y objetivamente la cantidad de tiempo perdido es irrelevante.

En cualquier caso, resulta llamativa la virulenta oposición a la medida, que no hace otra cosa que equiparar la vía de cintura a viales como la M-30 madrileña (70-90 km./h), o las rondas de Barcelona (80 km./h.).

Es por ello por lo que las entidades que suscriben este manifiesto expresan su apoyo al Consell de Mallorca ante la primera decisión positiva que ha adoptado en materia de movilidad. La seguridad y salud de las personas debe ser la prioridad a la hora de tomar las decisiones políticas.

Firmantes: Biciutat de Mallorca, Amics de la Terra Mallorca, GOB, Palma XXI, Plataforma Autopista Mai, Nova Energia Mobilitat, Terraferida, Vianants en Lluita.

Contacto: Mariano Reaño, Amics de la Terra Mallorca. Tel. 652437617.


Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

DBALEARS: CONBICI PRESENTA PROPOSTES PER A MILLORAR LA MOBILITAT PER PALMA

La coordinadora en defensa de l’ús de la bicicleta, ConBici, ha presentat una sèrie de propostes per a millorar la mobilitat per Palma.

ConBici recorda una sèrie de dades: «A Palma la gran majoria de persones es mou en cotxe privat, som la CCAA amb més cotxes per càpita, un cotxe per habitant.

Una altra dada significativa és que Palma és la tercera ciutat amb més embussos de l’Estat. Un automobilista de Palma es passa al voltant de 25 minuts extres en els seus desplaçaments, atrapat en un embús.

Precisament per aquest ús preferent del cotxe privat, la mitjana de les observacions de l’aire de Palma, com el d’altres 11 ciutats espanyoles, sobrepassa els nivells màxims de contaminació en partícules PM 2.5 i PM10 assenyalades per l’OMS.

Així doncs, hi ha un itinerari ciclista de 82 km gens menyspreable, compost majoritàriament de carril bici que s’estén per tota la ciutat complint com a xarxa de transport».

Millores en l’itinerari ciclista

Les mancances que segons ConBici cal corregir, són:

  • Manca de connexió amb itinerari bici de Calvià (oest).
  • Manca indicar degudament el camí, Camí de Can Bogueta, que connecta l’aeroport amb l’itinerari ciclista de platja de Palma i arreglar per al seu ús, ja que ara està molt descuidat.
  • Manca de manteniment.
  • Manca de vigilància, alguns automobilistes el fan servir com a càrrega i descàrrega.
  • Manquen indicacions de direcció per no perdre-ho, és difícil saber per on segueix.
  • Manquen indicacions de distància a llocs d’interès, no hi ha mapa de recorregut al carrer.
  • La important connexió entre Plaça d’Espanya i Eix Cívic de Blanquerna entra en greu conflicte amb el vianant en un tram de vorera compartida.
  • El carril bici s’està construint sobre la voravia, en el poc espai que li queda al vianant, creant un conflicte amb ells. Carrer Sant Magí, Carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador o Carrer de Pompeu Fabra, són exemples de carril bici construït sobre la vorera.
  • Hi ha itinerari bici difícil d’entendre, configurat de tal manera que en un dels sentits és carril bici i en l’altre cicle-carrer. Per exemple en Carrer del Baró de Pinopar, Carrer de Sant Magí, o el nou traçat en Carrer de Josep Anselm Clavé.

Més carril bici

Segons la coordinadora en defensa de l’ús de la bicicleta, «Sovint l’itinerari ciclista és només pintura a la calçada i senyals verticals que indiquen que és un cicle-carrer, amb limitació de velocitat a 30km / h.

Ningú s’atreveix a retirar part de l’espai que els automòbils utilitzen per aparcar per implementar un carril bici, però el resultat és una via perillosa per als ciclistes pel fet de ser compartida amb els vehicles a motor. Per exemple zona Santa Catalina i Son Espanyolet.

La gent no s’atreveix a circular amb bicicleta. El problema fonamental és la perillositat de compartir recorregut amb els vehicles motoritzats, encara que sigui part del trajecte que hagis de fer, en una ciutat sense pacificar i on no es respecten els límits de velocitat que sí que estan establerts».

També destaquen que: «Curiosament a Palma el límit genèric màxim de velocitat és 40 km / h, però ens atreviríem a dir que ningú ho sap, no està escrit en les entrades i sortides de la ciutat, ni es fa saber de cap manera.

La no pacificació del trànsit restringeix la circulació dels vehicles de mobilitat personal que només poden circular per itinerari ciclista i per vies pacificades a 30 km / h. La pacificació del trànsit de Palma s’està realitzant molt lentament. Concretament només 7 dels 89 barris de la ciutat són zona 30 km / h. Si vas amb VMP probablement hagis de fer part del teu camí arrossegant el vehicle.

Hi ha un servei de bicicleta pública, Bicipalma, a disposició del ciutadà que durant el període d’alarma nacional ha quedat cancel·lat. Potser la impossibilitat de pagar un servei esporàdic, sense més requisits que una targeta de crèdit, o el fet que no hi ha estacions on agafar o deixar la bicicleta pública en grans centres d’activitat de l’extraradi: Aeroport, universitat, Parc Bit, Platja de Palma, … fan que sigui un servei poc utilitzat.»

Proposta d’avingudes on instal·lar corredors.

Anell avingudes / passeig marítim, alimentat per corredor est-oest per tot el passeig marítim i corredor nord per Carrer Rafael Rodríguez Méndez fins Hospital Juaneda Miramar.

Donem preferència a l’ús de bicicleta a tota la ciutat traçant un corredor ciclista de doble sentit en forma d’anell al voltant del centre de Palma, amb tres vies que l’alimenten des del nord, est i oest -al sud hi ha el mar-.

Totes elles són vies ràpides, amb velocitat màxima augmentada fins a 50 km / h. Recordem que la velocitat màxima genèrica de Palma és 40km / h.

Totes aquestes vies tenen més de dos carrils en cada sentit, a excepció d’un tram del Carrer Pascual Ribot. Un dels carrils usat per vehicles a motor (cotxes i motos) s’habilita per a ús exclusiu de cicles.

Proposta detallada de l’itinerari per les Avingudes

Avingudes:

Avinguda de Gabriel Alomar, Avinguda d’Alexandre Rosselló, Avinguda de Joan March, Avinguda del Comte de Sallent, Avinguda d’Alemanya, Avinguda de Portugal, Carrer de Ramon i Cajal i Avinguda de l’Argentina.

Aquestes vies tenen tres carrils per cada sentit de la marxa dedicats a vehicles de motor.

No hi ha itinerari ciclista perquè el carril bici es va eliminar de les avingudes i ara va per dins de la zona centre.

En aquestes vies hi ha un carril bus, exceptuant Carrer de Ramón y Cajal i avinguda de l’Argentina.

En Avinguda de Comte de Sallent hi ha un petit tram, gairebé menyspreable -també ho diem perquè provoca conflicte entre ciclistes i vianants-, de vorera compartida entre ciclistes i vianants que és part de l’itinerio bici.

A l’Avinguda de Portugal hi ha un petit tram de carril bici -només al pont sobre La Riera-.

Part de l’Avinguda de l’Argentina té carril bici.

Corredor Nord per Carrer Rafael Rodríguez Méndez, Carrer de Pascual Ribot, fins Hospital Juaneda Miramar:

Tota aquesta via d’entrada té un únic sentit de circulació, de nord a sud. Són tres carrils dedicats a vehicles de motor, amb aparcament per a cotxes a banda i banda en gairebé tot el recorregut, sense carril bus i sense itinerari ciclista.

Una part del Carrer Pascual Ribot, des de l’Hospital Juaneda Miramar fins a Son Pisà, només té dos carrils i, en el tram superior, els cotxes aparquen en bateria a la part dreta, ocupant més espai. El límit màxim indicat de 50km / h fa que aquest tram superior, amb corbes, inclinació descendent i falta de visibilitat, sigui especialment perillós.

Passeig Marítim:

Avinguda de Gabriel Roca / MA-1. Tot el Passeig Marítim, des de 800 metres abans del nou Palau de Congressos de Palma -hotel Melià Palma Bay-, fins a Porto Pi, a l’oest. Té tres carrils per cada sentit de la marxa dedicats a vehicles a motor.

No hi ha carril bus.

Tot el Passeig Marítim té carril bici. S’usa per mobilitat, com a part de l’itinerari bici, però sobretot en temporada estival s’usa molt per passejar i és un atractiu turístic més, transcorre pel costat de la mar i té unes vistes impressionants. Part d’aquest preciós carril bici és especialment estret -zona Can Pere Antoni-, tant és així, que si condueixes una bicicleta de manillar ample has d’extremar les precaucions.

 

https://www.dbalears.cat/ciutat/2020/04/24/338615/conbici-presenta-propostes-per-millorar-mobilitat-per-palma.html

PDF, Publicación en dBalears, CONBICI PRESENTA PROPOSTES PER A MILLORAR LA MOBILITAT PER PALMA:
https://drive.google.com/file/d/1RRQ-UZzy8WuYCLUuDPCoAIfG4MagXgIm/view

 


 

LA COORDINADORA ESTATAL EN DEFENSA DE LA BICICLETA, CONBICI, PROPONE CORREDORES O VÍAS CICLISTAS DE ALTA CAPACIDAD, PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS Y TODAS LAS LOCALIDADES QUE QUIERAN AÑADIRSE, ABRIL 2020.

Ámbito temporal: Regreso escalonado a la actividad tras confinamiento por COVID19.

El objetivo de esta acción es favorecer la movilidad segura durante la situación de alerta y la próxima desescalada e incorporación progresiva al trabajo, ayudando a evitar la saturación del transporte público y el uso abusivo del coche privado.

1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA HABILITAR CORREDORES CICLISTAS:

https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19?fbclid=IwAR2Ghl9z3VZc4EVqJEpfBGMCmNOJKVCgAI3B-BeOnjCdK0pb8hLbUJDRNnM

2. PROPUESTA CORREDORES CICLISTAS PALMA:

corredors_ciclistes_palma_biciutat_coordinadora_conbici_4_2020

https://conbici.org/noticias/corredores_ciclistas_covid19-propuesta-palma?fbclid=IwAR15uaJhF5-Nnfidzwh6_aVB4PXSseHva7ZgydwVTMrg8OAnvn1GLCrHlCM

Publicat dins de Accions, Recull de premsa | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

VIII ASSEMBLEA ANUAL 2020 DE BICIUTAT.

Hola, com estau? Vos comunicam que divendres 31 de gener de 2020 de 19h a 21h cel·lebrarem la VIII ASSEMBLEA ANUAL 2020 DE BICIUTAT, al GOB – Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, C/ Manuel Sanchis Guarner, 10, Palma.

Ordre del dia:
Memòria comptes.
Memòria activitats.
Debat Tertúlia. Volem saber que en pensau.

Vos esperem!!

Fotos: Algunes activitats amb la participació de Biciutat a 2019.


Nota: Aquest mateix missatge s’ha enviat per correu als socis de Biciutat.

Publicat dins de Activitats, Uncategorized | Deixa un comentari

CONVIVÈNCIA BICICLETES – VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL | ENTREVISTA BICIUTAT – IB3 17DEC2019 PALMA

CONVIVENCIA BICICLETES – VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL | ENTREVISTA BICIUTAT – IB3 17DEC2019 PALMA.

Carrer Sant Matgí, Palma, dimarts dia 17 de desembre de 2019.

S. Salom: “Me va quedar dir que trobam que l’itinerari bici no ha de fer-se damunt la voravia robant part del escàs 20% del repartiment d’espai que els queda als vianants, per justícia i per la seva seguretat”.

 

biciutat_5dies_ib3_2019_dec_2

CONVIVENCIA BICICLETES – VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL | ENTREVISTA BICIUTAT – IB3 17DEC2019 PALMA

 

Publicat dins de Recull de premsa | Deixa un comentari

DEMANEN MILLORES EN ELS CARRILS BICI DE LES ILLES IB3 TV entrevista BICIUTAT, juny 2019

Programa 5 dies de IB3 tv entrevista Biciutat, Palma, 7 de juny de 2019.

Vídeo:

Foto:
biciutat_ib3_estat_carrils_2019

Publicat dins de Activitats, Recull de premsa | Deixa un comentari

Biciutat a Nova Energia, programa de ràdio.

nova_energia_vehicles_electrics_mallorca
PROGRAMA 12/6/2019, Nova Energia – Mobilitat Urbana Sostenible.
Ràdio ONA MEDITERRÀNEA 88.8 FM emet el programa els dimecres a les 8 pm:

Nati de Grado i Antoni Cànaves de la Associació Biciutat de Mallorca al programa conduït per Daniel Quetglas:

– EL CANVI CLIMÀTIC I LA MOBILITAT, (Greta Thunberg).
– LA EDUCACIÓ VIAL A LES ESCOLES.
– TURISME DE CALITAT I MOBILITAT A LES ILLES.

Programa patrocinat per Nova Energia – Mobilitat Urbana Sostenible, tenda de vehícles elèctrics, Avinguda des Torrent, 7A, Manacor, Illes Balears, Spain.

Podeu sentir el programa en qualsevol moment a IVOOX:
https://www.ivoox.com/nova-energia-12-06-19-audios-mp3_rf_3…

—————–

PROGRAMA 19/6/2019, Nova Energia – Mobilitat Urbana Sostenible; Ràdio ONA MEDITERRÀNEA 88.8 FM emet el programa els dimecres a les 8 pm:

– ENTREVISTA AMB ROBERT BUSQUET DE UNITS PER CONSERVAR, que ens explica detingudament la seva proposta de “línia de metro de circumval·lació a Palma per reduir el trànsit”.

Capítol conduït circumstancialment per Sebastià Salom, membre de Biciutat de Mallorca i Vianants en Lluita.

Programa patrocinat per Nova Energia – Mobilitat Urbana Sostenible, tenda de vehícles elèctrics, Avinguda des Torrent, 7A, Manacor, Illes Balears, Spain.

Podeu sentir el programa en qualsevol moment a IVOOX.

Publicat dins de Accions, Activitats | Deixa un comentari

Bicicletada a la DIADA DEL MEDI AMBIENT, PALMA, JUNY 2019.

Biciutat de Mallorca us convida a participar el dissabte 8 de juny a la DIADA DEL MEDI AMBIENT a l’éix cívic de Blanquerna, Palma.

Participarem a la bicicletada. Sortirem en bici exclussivament pel carril bici o sigui que estau convidats els menuts amb tricicles i tot!!Al acabar hi haurà un contacontes ciclista a càrreg de Nati de Grado.Punt de trobada Plaça París a les 11.30h.

Foto-crònica:

 

Publicat dins de Accions, Activitats | Deixa un comentari

Correspondencia por la FALTA DE ATENCIÓN DE ALGUNOS CICLISTAS A LA NORMATIVA DE CIRCULACIÓN.

CORRESPONDENCIA ENTRE UNA PERSONA QUE SE QUEJA DE
LA FALTA DE ATENCIÓN A LA NORMATIVA DE CIRCULACIÓN POR
PARTE DE ALGUNOS CICLISTAS URBANOS Y BICIUTAT DE MALLORCA.

Nuria:

“No estoy en contra de una mejora en los carriles bicis, pero también deberían crear conciencia a todos los que usan ese medio de transporte que vayan por el carril bici, sin interrumpir el tráfico, que hagan caso a las señales, que no por llevar bicis se piensen que tanto como peatón, como por conductora debo estar pendientes siempre de ellos sí o sí.

Que crucen la calle como corresponde que aunque vayas a 10 por hora con el coche de repente te sale una bici sin saber de donde, un peatón andando o corriendo no van a esa velocidad y se paran antes de cruzar.

Que usen los carriles, que cumplan las indicaciones, que sean igual de prudentes que el resto.

¡Deberían luchar también por eso!

En el carril bici desde la policlínica Miramar hasta Arxiduc Lluís Salvador siempre hay ciclistas que van por la carretera y no por el carril. Es más, en el carril bici veo como se meten las motos para adelantar a los coches… antes de mejorar deberían saber utilizar bien lo que se tiene.”

Biciutat de Mallorca:

“Entendemos su malestar y nos preocupa, pero pensamos que está usted equivocada en una cosa fundamental, a usted no son “los ciclistas” quienes la molestan, son las personas sin educación que van en bicicleta. Las personas sin educación tienen poco respeto por los demás independientemente del vehículo que utilizan o incluso cuando no usan ningún vehículo.

La mayoría de los ciclistas somos mas respetuosos que la media de la población en el sentido que no hacemos ruido ni contaminamos, ocupamos poco espacio dejando a disposición de las personas a las que no les queda mas remedio (o se lo imaginan) que ir en coche, espacio disponible para que puedan circular y aparcar.

No esta a nuestro alcance el mejorar el comportamiento de personas mal educadas. Lamentamos tener que informarle que no es aceptable que se impida la circulación de bicicletas fuera de los carriles bici, es como si se quisiera prohibir la circulación de coches fuera de las autopistas. La calle es de todos.

También deseamos recordarle que si se ve obligada sí o sí a prestar una atención permanente y extrema, eso es consecuencia directa de la utilización de un vehículo tan potencialmente peligroso como es el coche. No está permitido conducir sin una atención extrema permanente.

Por último, como nos gusta mucho poder compartir opiniones con personas interesadas en el tema, quedamos a su disposición para conversar tranquilamente ante una taza de café. Gracias.”

Publicat dins de Àrea socis | Deixa un comentari